25 Μαΐου 2024
08:26
19.31 oC
Υγρασία 48%
GR EN
Έργα ΕΣΠΑ Δήμου

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση

3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας υλοποιούνται οι πράξεις:

Πίνακας Έργων

Παρακάτω είναι διαθέσιμα όλα τα έργα ΕΣΠΑ του Δήμου σε μορφή πίνακα. Κάθε στήλη αντιστοιχεί και σε διαφορετική χρήσιμη πληροφορία για το εκάστοτε έργο.

Τίτλος Ημ/νια Ένταξης Φορέας Υλοποίησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματ. Πρόγραμμα Προυπολογισμός
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΣΠΑ «Κρήτη 2014-2020» 613.000,00 €
Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος 31/01/2022 Δήμος Μινώα Πεδιάδας ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 599.242,09 €
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας 05/12/2016 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 112.320,00 €
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας 16/11/2016 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 295.084,92 €
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μείωσης απωλειών νερού και εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων Δήμος Μινώα Πεδιάδας Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 2.199.991,88 €
Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καστελλίου 26/5/2016 Δήμος Μινώα Πεδιάδας ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 916.285 €
Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Μείωσης Διαροών & Εξοικονόμησης Νερού Δικτύων Ύδρευσης 20/12/2018 Δήμος Μινώα Πεδιάδας Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Ταμείο Συνοχής 1.494.449 €

Χάρτης Έργων

Παρακάτω είναι διαθέσιμα όλα τα έργα ΕΣΠΑ του Δήμου σε μορφή τοποθεσιών. Κάντε κλικ πάνω σε κάθε marker για να μάθετε περισσότερα για κάθε έργο.