19 Απριλίου 2024
06:20
11.52 oC
Υγρασία 86%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΑΔΑ: 619Ι46ΝΠΙΘ-799

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Π.Ε Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 27-9-2021 στην περιοχή ενώ το έργο διαχείρισης δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για 6 μήνες, ήτοι έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

📌📌📌Η ΑΠΟΦΑΣΗ 📌📌📌

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 25 και 30 παρ.2β του Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α΄/2020)

2) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)

3) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

4) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α΄/2004)

5) Το Π.Δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 161/Α΄/2021)

6) Την ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 183/Υ.Ο.Δ.Δ./16-03-2020)

7) Το υπ. αρ. Α2535/29-11-2022 έγγραφό μας «Κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής Προστασίας (αρ. 25 Ν.4662/2020 ΦΕΚ Α’ τ.27)» (ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ46ΝΠΙΘ-6ΑΚ)

8 ) Τις υπ. αρ. 8648/27-09-2021, 2187/28-03-2022, Α1576/27-09-2023, Α667/27-03-2023 και Α3623/28-09-2023 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

9) Τo υπ. αρ. 173/08-03-2024 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης

10) Τo υπ. αρ. 4577/06-03-2024 έγγραφο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 27-09-2021 στην παραπάνω περιοχή, δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω 9 και 10 σχετικά.

Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 30 Σεπτεμβρίου 2024. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.