2 Φεβρουαρίου 2023
10:31
9.62 oC
Υγρασία 51%
Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου με αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Φραγκάκης Εμμανουήλ Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας 2891340333 mayor@minoapediadas.gr

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αραβιάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών 28913 40339, 6979790005 araviakis@minoapediadas.gr

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Βλαστός Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος vlastos@minoapediadas.gr
Δερμιτζάκης Ζαχαρίας Δημοτικός Σύμβουλος dermitzakisz@minoapediadas.gr
Κριθινάκης Ηρακλής Δημοτικός Σύμβουλος krithinakis@minoapediadas.gr
Σαμωνάκης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Οδοποιίας και Περιβάλλοντος 2891500153, 6980458338 samonakis@minoapediadas.gr
Χατζάκη - Φραγκάκη Ευαγγελία Δημοτικός Σύμβουλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπουτιέρου - Σπυριδάκη Ιφιγένεια Δημοτικός Σύμβουλος 2891340135 boutierou@minoapediadas.gr
Σμυρνάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος 6944225612 smyrnakis@minoapediadas.gr
Συμιανάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος symianakis@minoapediadas.gr
Χαριτάκη - Ροκαδάκη Αριστέα Δημοτικός Σύμβουλος haritaki@minoapediadas.gr