25 Μαΐου 2024
09:10
20.7 oC
Υγρασία 45%
Λοιπές Επιτροπές Δ.Σ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, προβλέπεται ότι

«Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του […]. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής».

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, κατά την δημοτική περίοδο 2019-2023, έχουν συσταθεί και λειτουργούν μία σειρά από μόνιμες Επιτροπές, οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι εξής: