16 Ιουλίου 2024
16:03
30.48 oC
Υγρασία 33%
Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλ. αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ισχύει το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  1. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
  2. Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.
  5. Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  6. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Καλογεράκης Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου kalogerakisg@minoapediadas.gr

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Φραγκάκης Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου fragkakis@minoapediadas.gr

Γραμματέας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαυροπούλου Γεωργία Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου mavropoulou@minoapediadas.gr

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αγγελάκη Ευαγγελία Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης aggelaki@minoapediadas.gr
Αποστολογιωργάκη - Χαιρέτη Καλλιόπη Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης 28913 40147 apostologiorgaki@minoapediadas.gr
Γλυκοκόκαλος Γεώργιος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Εθελοντισμού και Πολιτιστικών Θεσμών glykokokalos@minoapediadas.gr
Δαγαλάκη - Χρονάκη Μαρίνα Δημοτικός Σύμβουλος
Δερμιτζάκης Ζαχαρίας Δημοτικός Σύμβουλος dermitzakisz@minoapediadas.gr
Δρακάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος 28913 40147, 6974950506 drakakis@minoapediadas.gr
Δραμουντάνη - Κουτεντάκη Όλγα Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ 28913 40339 dramountani@minoapediadas.gr
Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος 28913 40410, 6977808500 zampoulakis@minoapediadas.gr
Καλογερίδης Γρηγόριος Δημοτικός Σύμβουλος kalogeridis@minoapediadas.gr
Καλομοίρης Στυλιανός Δημοτικός Σύμβουλος 6979790002 kalomoiris@minoapediadas.gr
Καλυκάκη Ευφροσύνη Δημοτικός Σύμβουλος kalykaki@minoapediadas.gr
Κουρλετάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος kourletakis@minoapediadas.gr
Κουτσαντωνάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος koutsantonakis@minoapediadas.gr
Μελαδάκης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος meladakis@minoapediadas.gr
Μελεμενής Γεώργιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 2891340410 melemenis@minoapediadas.gr
Μουρτζάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος 28910-24755, 6979790002 mourtzakis@minoapediadas.gr
Μπουτιέρου - Σπυριδάκη Ιφιγένεια Δημοτικός Σύμβουλος 2891340135 boutierou@minoapediadas.gr
Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Οικιστικής Ανασυγκρότησης και Παραλιακού Μετώπου 2891340314 papadopoulos@minoapediadas.gr
Σαμωνάκης Μιχαήλ Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περιβάλλοντος 2891 500152 samonakis@minoapediadas.gr
Συμιανάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος symianakis@minoapediadas.gr
Φτυλάκης Μαρίνος Δημοτικός Σύμβουλος ftylakis@minoapediadas.gr
Ψυλλάκης Στέφανος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού 28910 24616 psyllakis@minoapediadas.gr