7 Δεκεμβρίου 2023
09:23
12.7 oC
Υγρασία 70%
Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλ. αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ισχύει το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  1. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
  2. Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.
  5. Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  6. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δραμουντάνη - Κουτεντάκη Όλγα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 28913 40339, 6979790006 dramountani@minoapediadas.gr

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αποστολογιωργάκη - Χαιρέτη Καλλιόπη Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου apostologiorgaki@minoapediadas.gr

Γραμματέας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κουτράκη Φωτεινή Δημοτικός Σύμβουλος koutraki@minoapediadas.gr

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αραβιάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών 28913 40339, 6979790005 araviakis@minoapediadas.gr
Βλαστός Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος vlastos@minoapediadas.gr
Γενιτσαρίδης Πρόδρομος Δημοτικός Σύμβουλος genitsaridisp@minoapediadas.gr
Δερμιτζάκης Ζαχαρίας Δημοτικός Σύμβουλος dermitzakisz@minoapediadas.gr
Δρακάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Πολεοδομικών θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας 28913 40147, 6974950506 drakakis@minoapediadas.gr
Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών 28913 40410, 6977808500 zampoulakis@minoapediadas.gr
Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος theodoromanolakis@minoapediadas.gr
Καλογεράκης Ζαχαρίας Δημοτικός Σύμβουλος kalogerakisz@minoapediadas.gr
Καλογερίδης Γρηγόριος Δημοτικός Σύμβουλος kalogeridis@minoapediadas.gr
Καλομοίρης Στυλιανός Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Οδοποιίας και Περιβάλλοντος 6979790002 kalomoiris@minoapediadas.gr
Κασσάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος kassakis@minoapediadas.gr
Κουρλετάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος kourletakis@minoapediadas.gr
Κριθινάκης Ηρακλής Δημοτικός Σύμβουλος krithinakis@minoapediadas.gr
Μουρτζάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος 28910-24755, 6979790002 mourtzakis@minoapediadas.gr
Μπουτιέρου - Σπυριδάκη Ιφιγένεια Δημοτικός Σύμβουλος 2891340135 boutierou@minoapediadas.gr
Πλεύρης Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος plevris@minoapediadas.gr
Σαμωνάκης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Οδοποιίας και Περιβάλλοντος 2891500153, 6980458338 samonakis@minoapediadas.gr
Σμυρνάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος 6944225612 smyrnakis@minoapediadas.gr
Συμιανάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος symianakis@minoapediadas.gr
Φτυλάκης Μαρίνος Δημοτικός Σύμβουλος ftylakis@minoapediadas.gr
Χαριτάκη - Ροκαδάκη Αριστέα Δημοτικός Σύμβουλος haritaki@minoapediadas.gr
Χατζάκη - Φραγκάκη Ευαγγελία Δημοτικός Σύμβουλος
Χρονάκης Αντώνιος Δημοτικός Σύμβουλος xronakis@minoapediadas.gr