26 Φεβρουαρίου 2024
09:58
12.35 oC
Υγρασία 79%
GR EN
Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 49/2024 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΑΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5056/2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ4ΡΔΩΚ6-ΛΡΛ 19/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 648/12-01-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου 21/2024 με θέμα: «Ορισμός υπαλλήλων ως Υπευθύνων Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΓΥΔΩΚ6-Ρ9Φ 05/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 288 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Α.Δ.Σ. 2024 - 002. Εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 67ΝΞΩΚ6-3ΕΞ 05/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 242 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 001. Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΚΡΩΚ6-ΑΜΨ 05/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 236 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΑΜΗΩΚ6-ΔΥΨ 02/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 11/ 02-01-2024 Αρ. Αποφ.: 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Ο.Ε 205-2023: Τέλη και Δικαιώματα Δήμου Μινώα Πεδιάδας που δεν αναπροσαρμόζονται για το έτος 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝ86ΩΚ6-ΩΩ7 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 25572 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2023 - 356. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” (α.μ 2/2021).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 96ΙΤΩΚ6-ΩΙ3 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 25560 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2023 - 353. Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου της πράξης “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ1Δ7ΩΚ6-ΛΛΓ 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 25557 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2023 - 350. Αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΔΥΩΚ6-ΡΕΥ 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 25554 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2023 - 349. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΥΒΟΩΚ6-ΞΔ8 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 25553 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρ. 3622/2023 Απευθείας ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», Α.Μ. 60/2023 (συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 205196).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΑΙΡΩΚ6-8Ξ6 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 25528 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2023, ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΧΒ7ΩΚ6-Ψ7Ρ 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 25522 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 494