5 Μαρτίου 2024
07:00
11.56 oC
Υγρασία 85%
GR EN
Άρθρα
Προσκλήσεις (OLD)
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 (Καστέλλι)

Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης), της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 75 του
ν. 3852/2010 (Α 􀻄 87) (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και τις αντικαταστάσεις) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’
αριθμόν: 374/Α.Π.: 39135/30.5.2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την
ΚΥΑ αρ. Αριθμ.. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546 (ΦΕΚ 6445/16-12-2022): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 19
Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

 Είδος συνεδρίασης και τρόπος διεξαγωγής της: ΤΑΚΤΙΚΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης : Τ Ρ Ι Τ Η 2 7 / 1 2 / 2 0 2 2  Κ Α Ι  Ω Ρ Α   9 . 3 0 Π Μ ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ)