16 Ιουλίου 2024
14:53
30.06 oC
Υγρασία 30%
GR EN
Άρθρα
Μη κατηγοριοποιημένο
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21/11/2021 και ώρα 09.00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης), της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α 􀻄 87) (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και τις αντικαταστάσεις) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’
αριθμόν: 374/Α.Π.: 39135/30.5.2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 Είδος συνεδρίασης και τρόπος διεξαγωγής της: ΤΑΚΤΙΚΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης : Τ Ρ Ι Τ Η 2 1 / 1 1 / 2 0 2 3 Κ Α Ι Ω Ρ Α 9 . 0 0 Π Μ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ)