25 Μαΐου 2024
08:15
19.31 oC
Υγρασία 48%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ 2014- 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ » Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας» της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας », με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002190
📌Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μινώα Πεδιάδας
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:
👉Ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, με κινητικές δυσκολίες, άνοια, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει, να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής έως και 15 εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης στο κτίριο του ΚΗΦΗ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μινώα Πεδιάδας στη Γαρίπα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08:30 έως 14:00 κατόπιν τηλεφωνικής Επικοινωνίας στα τηλέφωνα : 2891093262
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στη σελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο κτίριο του ΚΗΦΗ που εδρεύει στη Γαρίπα και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Θραψανό καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης θα κολληθούν και αφίσες σε διάφορα σημεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
👉Ο αριθμός των ωφελούμενων για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων θα επιλεχθούν με μοριοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άνωθεν Πρόγραμμα.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν είναι:
Α) Σίτιση(πρωινό και μεσημεριανό γεύμα)
Β) Νοσηλευτική φροντίδα
Γ) Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
Δ) Ατομική Υγιεινή
Ε) Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
Ζ) Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
👉Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης
Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. έως 15 :30 μ.μ. Ώρα προσέλευσης ωφελούμενων 8:00πμ και αποχώρηση 15:00 μ.μ
Η Αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του.
👉Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
 Αίτηση Συμμετοχής του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού
περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία παρέχεται από το Κ.Η.Φ.Η.
 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 Αντίγραφο Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος προηγούμενου έτους.
 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούμενος/η είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος ( κινητικά, νοητικά, ψυχικά).
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κ.Η.Φ.Η. ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών.
 Πιστοποιητικό Εμβολιασμού.
👉👉👉Οι ωφελούμενοι θα υποβάλλουν μία αίτηση στο ΚΗΦΗ. Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το Κ.Η.Φ.Η. θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με βάση:
1. Την Κατάσταση Υγείας
2. Το Εισόδημα
3. Την Οικογενειακή Κατάσταση
📍Κριτήρια και ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ📍
👉1. Κατάσταση Υγείας
α) Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά-νοητικά-ψυχικά): 4
β)Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά-νοητικά-ψυχικά): 6
γ) Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά- νοητικά-ψυχικά):10
👉2. Εισόδημα:
α) Κάτω από το όριο της φτώχειας: 15
β) Πάνω από το όριο της φτώχειας: 10
👉3. Οικογενειακή Κατάσταση:
α) Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η: 5
Το όριο της φτώχιας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ.
📍Αυτό για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 5.251 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.028 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, και ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 8.752 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Χώρας εκτιμήθηκε σε 17.089 ευρώ.
➡️Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση , λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.
➡️Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων, οι ωφελούμενοι δεν θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.
➡️Οι ωφελούμενοι βαθμολογούνται και κατατάσσονται σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια επιλέγονται με βάση τη δυναμικότητα της Δομής (ΚΗΦΗ) και τις διαθέσιμες θέσεις.
▶️▶️▶️Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίησή του στη σελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο κτίριο του ΚΗΦΗ που εδρεύει στη Γαρίπα και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Θραψανό καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.