16 Ιουλίου 2024
16:16
30.48 oC
Υγρασία 33%
GR EN
Άρθρα
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης ‘‘ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΑΣ MOTROCROSS‘‘

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: EL431/806), προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης ‘‘ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΑΣ MOTOCROSS‘‘ με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή 134.909,45€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Κωδικός NUTS: EL431/806, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, τηλέφωνο: 28913 40400 φαξ: 28913 40417, αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη, Email: dagonaki@minoapediadas.gr, τηλέφωνο: 28913-40406, φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 208352) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.
3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών.
4. Τίτλος μελέτης: «Μελέτη πίστας motorcross».
5. Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για τη δημιουργία αθλητικού χώρου – πίστας motorcross στην Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών: Τοπογραφική Μελέτη, Συγκοινωνιακή Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Υδραυλική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη δημοπράτησης.
6. Προεκτιμώμενη αμοιβή: 108.776,28€ μη συμπ. ΦΠΑ 24%.
7. Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 17 της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

9. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως ακολούθως:

Δήμος Μινώα Πεδιάδας
Αρ.Πρ. : 15664
Ημ.Πρ. : 28/06/2024

 Κατηγορία 16 – Μελέτες τοπογραφίας
 Κατηγορία 10 – Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και
κυκλοφοριακές
 Κατηγορία 7 – Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες
 Κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες
 Κατηγορία 9 – Μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές,
ηλεκτρονικές
 Κατηγορία 13 – Μελέτες υδραυλικών έργων
 Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές μελέτες

1 στέλεχος 4ετούς τουλάχιστον εμπειρίας
1 στέλεχος 4ετούς τουλάχιστον εμπειρίας
1 στέλεχος 8ετούς τουλάχιστον εμπειρίας
1 στέλεχος 4ετούς τουλάχιστον εμπειρίας
1 στέλεχος 8ετούς τουλάχιστον εμπειρίας
1 στέλεχος 4ετούς τουλάχιστον εμπειρίας
1 στέλεχος 4ετούς τουλάχιστον εμπειρίας

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.175,52ευρώ, με ισχύ τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες και 30 ημέρες,
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

11. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, με προϋπολογισμό κάτω των ορίων. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων με βάση τα κριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης.

13. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός 208352). Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η 15/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ.

15. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: ορίζεται η 17/07/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00πμ.

16. Χρηματοδότηση: η μελέτη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), «ΤΠΑ 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (σχετ. η αρ. πρωτ. 28759/Β9/Φ34/227/19-03-2024, ΑΔΑ: 6ΝΝΥ46ΝΚΠΔ-Α4Λ, απόφαση του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού). Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισμό του Δήμου υπό τον Κ.Α. 64-7413.008.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ