17 Ιουνίου 2024
15:37
27.68 oC
Υγρασία 31%
GR EN
Άρθρα
Προκηρύξεις Θέσεων Προσωπικού
Ανακοίνωση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Β. Κεγκέρογλου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 για τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 και του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 Τεύχος Α’), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 18 παρ. 1γ΄του Ν.4674/2020
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/11-03-2020 περί «Ειδικών Συμβούλων – Επιστημονικοί Συνεργάτες-Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας».

4. Την υπ’ αριθ. 37/οικ.21097/28-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 Τεύχος Α΄), σε θέματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαρ. ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12- 11-2012 Τεύχος Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

6. Την με αριθμ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α’).

8. Το ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2020 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)-Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμ. 85.

9. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΦΕΚ 721/Β΄/29-03-2013, όπως έχει τροποποιηθεί με τα ΦΕΚ 721/τ. Β΄/29-
03-2013, ΦΕΚ 2940/τ. Β΄/29-08-2017 και ΦΕΚ 1668/τ. Γ΄/14-05-2019.

10. Την, με αριθ. 672/12-01-2024, Βεβαίωση πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την μισθοδοσία της εν λόγω θέσης Ειδικού Συμβούλου.

11. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας, για την επικουρία του και την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων απόψεων στον τομέα της ειδικότητάς του.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Α. Την πρόσληψη με επιλογή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, (Απόφοιτου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Β. Αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι η παροχή, μέσα στον κύκλο των γνώσεων ή/και της επαγγελματικής του εμπειρίας, των κάτωθι εργασιών: α)η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων απόψεων, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών και γενικότερα της δημόσιας υγείας, β)η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των ανθρώπων που διαβιούν στα γεωγραφικά όρια
του Δήμου (ντόπιου πληθυσμού αλλά και μεταναστών), γ)η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής πρόνοιας τα οποία θα αφορούν ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού του Δήμου (άστεγων, οικονομικά αδύνατων κλπ), δ)ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα κ.α. και ε)οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανατεθεί από το Δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτόν όργανα, σχετική με τον κύκλο των γνώσεων ή/και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Γ. Το ωράριο απασχόλησης του Ειδικού Συμβούλου, θα είναι Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 π.μ. έως και 3.30 μ.μ. και ο χώρος όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες του θα είναι το γραφείο του Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου.

Δ. Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και σχετική επαγγελματική εμπειρία, ως εξής:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11-17) ήτοι:

 Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ήτοι το 21ο έτος.
 Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους.
 Να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για τους άνδρες).
 Να μην έχουν ποινική καταδίκη, να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
 Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
 Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 Να έχουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο της απασχόλησης.
 Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν του μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος
και η διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας. Επιθυμητά προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι: α)η θητεία σε υπηρεσίες Υγείας του Δημοσίου τομέα, β) η θητεία σε
διοικητικές θέσεις ευθύνης του τομέα υγείας.

Ε. Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/ης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει. Ο/Η προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί.

ΣΤ. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής με το αντικείμενο των εν λόγω καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Στην περίπτωση προσκόμισης τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από την πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. ή το ΔΙΚΑΤΣΑ περί της ισοτιμίας

και

β) Όπου απαιτείται, φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007
(άρθρα 11 έως 14) καθώς και ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 15 έως και 17
του Ν. 3584/2007.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).

6. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την γνωστοποίηση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, άδειες, βεβαιώσεις ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα των αιτούντων. Σημειώνεται ότι, η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ζ. Η Εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, και οι συμβάσεις τους είναι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται όπως υποβάλλουν την αίτηση τους μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (αρμόδιοι υπάλληλοι Κυριακάκης Ζαχαρίας & Βασιλάκη Μαρία τηλ.:2891340331-321), εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Ηρακλείου, ως εξής:

 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:minoa@minoapediadas.gr

Θ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ