17 Ιουνίου 2024
16:23
28.37 oC
Υγρασία 32%
GR EN
Άρθρα
Προκηρύξεις Θέσεων Προσωπικού
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων & Εποπτών Υδρονομέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης και επόπτες υδρονομέων,
με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, από την
13/04/2023 έως και την 20/04/2023, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής
Μέριμνας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08:00 έως 14:00.
1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 47/21-03-2023 Απόφαση του, καθόρισε την
αρδευτική περίοδο και τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης και εποπτών
υδρονομέων έτους 2023 για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2923/04-
04-2023 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η
αρδευτική περίοδος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από 02/05/2023 έως και 02/10/2023 καθώς
και ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων – είκοσι
(20) θέσεις υδρονομέων άρδευσης και τρεις (3) θέσεις εποπτών υδρονομέων – ως εξής:
Α. Υδρονομείς Άρδευσης (σύνολο 20 θέσεις)
 Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου : Έντεκα (11) υδρονομείς `
 Δ.Ε. Καστελλίου : Επτά (7) υδρονομείς
 Δ.Ε. Θραψανού : Δύο (2) υδρονομείς
Β. Επόπτες Υδρονομείς (σύνολο 3 θέσεις)
 Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου : Ένας (1) Επόπτης Υδρονομέας
 Δ.Ε. Καστελλίου : Ένας (1) Επόπτης Υδρονομέας
 Δ.Ε. Θραψανού : Ένας (1) Επόπτης Υδρονομέας
Πιο συγκεκριμένα ο αριθμός και το είδος των θέσεων ανά τομέα-αρδευτικό δίκτυο και οι
ώρες απασχόλησης, είναι οι εξής:
ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Α/Α Τομέας – Αρδευτικό Δίκτυο Αριθμός
Θέσεων Ιδιότητα Ώρες
Απασχόλησης
1
Αρδευτικό δίκτυο
Πανοράματος – Αμουργέλες –Στείρωνας
1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
2 Αρδευτικό δίκτυο Δεματίου 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
[3]
3 Αρδευτικό δίκτυο Παναγιάς 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
4 Αρδευτικό δίκτυο Παρτίρων –Μπαδιάς 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
5
Αρδευτικό δίκτυο: Άνω Καστελλιανών – Κάτω Καστελλιανών – Φαβριανά – Φιλλίποι, Γαρίπας, Ινίου.
1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
6 Αρδευτικό δίκτυο Αρκαλοχωρίου, Καλό Χωριό. 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
7 Αρδευτικό δίκτυο Σκινιά
(Γεωτρήσεις) 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
8 Αρδευτικό δίκτυο
Σκινιά(Φράγμα)
1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
9 Αρδευτικό δίκτυο Καραβάδου 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
10 Αρδευτικό δίκτυο Κασσάνων- Αυλής 1 Υδρονομέας 7 ΩΡΕΣ
11 Αρδευτικό δίκτυο Νιπιδιτού – Ρουσοχωρίων 1 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
12 Αρδευτικό δίκτυο Καστελλίου –Διαβαϊδέ – Καρδουλιανού 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
13 Αρδευτικό δίκτυο Αποστόλων
Αρδευτικό δίκτυο Σμαρίου 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
14
Αρδευτικό δίκτυο Αρχαγγέλου – Ευαγγελισμού, Αρδευτικό δίκτυο Λιλιανού-Αγίας Παρασκευής
1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
15 Αρδευτικό δίκτυο Αμαριανού – Μαθιάς 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
16 Αρδευτικό δίκτυο Πολυθέας – Καρουζανών – Λύττου 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
17 Αρδευτικό δίκτυο Κασταμονίτσας – Ασκών 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
18 Αρδευτικό δίκτυο Γερακίου (Αρμάχα Κάμπος –Γεράκι Ξερόκαμπος, Γεράκι Κάμπος)
1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
19 Αρδευτικό δίκτυο Θραψανού– Σαμπά 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
20 Αρδευτικό δίκτυο Βόνης – Γαλατά – Ζωφόρων 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1 Αρδευτικό δίκτυο Δ.Ε.
Αρκαλοχωρίου 1 Επόπτης Υδρονομέας
6 ΩΡΕΣ
2 Αρδευτικό δίκτυο Δ.Ε. Καστελλίου 1 Επόπτης
Υδρονομέας
6 ΩΡΕΣ
3 Αρδευτικό δίκτυο Δ.Ε. Θραψανού 1 Επόπτης
Υδρονομέας
6 ΩΡΕΣ
[4]
2. Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε, με την υπ’ αριθμό 47/2023 απόφαση του, την αρδευτική
περίοδο από 02/05/2023 έως και 02/10/2023.
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο έτος,
στην περίπτωση δε, που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, και μέχρι το
ανώτατο όριο που κατά τα προεκτεθέντα είναι το 65ο έτος, για την πρόσληψη απαιτείται
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι του δημοτικού
συμβουλίου.
Ειδικά στην περίπτωση πρόσληψης Εποπτών Υδρονομέων σύμφωνα τις διατάξεις του
άρθρου 6 παρ. 1β του Β.Δ. 28 Μαρτ./15 Απρ. 1957 (ΦΕΚ Α΄ 60 Α) θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Προκειμένου περί επόπτου υδρονομέων πρέπει να
έχει τουλάχιστον ενδεικτικό της 4ης δημοτικού.
4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του
διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ
των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις
ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του
εχθρού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου (ή πρόεδρου κοινότητας) περί της εγγραφής του
υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της
γεννήσεως.
β) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του
υποψηφίου (π.χ. απολυτήριο Δημοτικού).
γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας .
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’
ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
ε) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ), Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (Βιβλιάριο Υγείας) και Τραπεζικό Λογαριασμό
(ΙΒΑΝ), Βεβαίωση εγγραφής σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (εκτός ΙΚΑ).
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’
όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων
[5]
και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα
παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως
απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο
έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την
κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.
6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των αιτήσεων.
7. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής
περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από το
Δήμαρχο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Καθήκοντα
Α. Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον
ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα
και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η
επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο
κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της
καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών
εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση
ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον επόπτη Υδρονομέων και κατ’ επέκταση στον άμεσα
πολιτικό προϊστάμενό τους, παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην
αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση
κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι
αγροφύλακες.
Β. Εποπτών Υδρονομέων
α. Προΐστανται αμέσως των υδρονομέων, φέροντες την ευθύνη της καλής λειτουργίας του
μηχανισμού της αρδεύσεως δια των υπό την δικαιοδοσία αυτών υπαγομένων αρδευτικών
υδάτων.
β. Ασκούν εν ταυτώ και πάντα τα έργα υδρονομέως ή υδροχωριστού, υπέχοντες ούτω και
πάσας τας ευθύνας των οργάνων τούτων.
[6]
9. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν
από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων
των δημοτικών καταστημάτων Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου. Επίσης θα
αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, από τις 13/04/2023 έως 20/04/2023 και ώρες από 08.00 π.μ.
έως 14.00, Διεύθυνση: Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, Τηλ. : 2891340331 & 2891340321.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.