19 Απριλίου 2024
06:41
11.52 oC
Υγρασία 86%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ & ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/27-12-2010 (ΦΕΚ 229/Α’/27-12/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.
 4. Το Β.Δ. 28 Μαρτ./15 Απρ. 1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
 5. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/11-03- 2012) η οποία συμπληρώθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015.
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/04-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015), όπως ισχύουν.
 7. Την αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06-02- 2015).
 8. Το αριθμ. 24377/10-06-2011 έγγραφο του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί προσλήψεων υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
 10. Την, με αριθμό 37/2024, Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε: η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων και ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.
 11. Την, με αριθμό 40/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Ορισμός αρδευτικής περιόδου, καθορισμός αρδευτικών τομέων και αριθμού θέσεων για την πρόσληψη υδρονομικών οργάνων έτους 2024».
 12. Την, με αρ. πρωτ. οικ. 4786/11-03-2024, βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας περί εγγραφής πιστώσεων στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό δαπανών έτους 2024 στους κωδικούς Κ.Α. 25-6041 και 25-6054 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την αριθμ. 40/2023 απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
 13. Την, με αρ. πρωτ. οικ. 4786/11-03-2024, βεβαίωση ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με την οποία έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των Υδρονομέων και Εποπτών Υδρονομέων Άρδευσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 στους ΚΑ 25-6041 και 25-6054. περί εγγραφής πιστώσεων στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό δαπανών έτους.
 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2457/26-03-2024 (ΑΔΑ: 94Ψ2ΟΡ1Θ-07Ε) Απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από 01/05/2024 έως και 31/10/2024 καθώς και ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων – είκοσι τεσσάρων (24) θέσεις υδρονομέων άρδευσης και επτά (7) θέσεις εποπτών υδρονομέων

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης και επόπτες υδρονομέων, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, από την 01/04/2024 έως και την 05/04/2024, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

 1. Αριθμός θέσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 40/01-03-2024 Απόφαση του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο και τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων έτους 2024 για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2457/26-03-2024 (ΑΔΑ: 94Ψ2ΟΡ1Θ-07Ε) Απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η αρδευτική περίοδος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από 01/05/2024 έως και 31/10/2024 καθώς και ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων – είκοσι τεσσάρων (24) θέσεις υδρονομέων άρδευσης και επτά (7) θέσεις εποπτών υδρονομέων – ως εξής:

 

Α. Υδρονομείς Άρδευσης (σύνολο 24 θέσεις)

Β. Επόπτες Υδρονομείς (σύνολο 7 θέσεις)

Πιο συγκεκριμένα ο αριθμός και το είδος των θέσεων ανά τομέα-αρδευτικό δίκτυο και οι ώρες απασχόλησης, είναι οι εξής:

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Α/Α Τομέας  – Αρδευτικό Δίκτυο Αριθμός Θέσεων Ιδιότητα Ώρες Απασχόλησης
1 Αρδευτικό δίκτυο: Πανοράματος – Αμουργελών – Στείρωνας 1 Υδρονομέας 7 ΩΡΕΣ
2 Αρδευτικό δίκτυο: Δεματίου 1 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
3 Αρδευτικό δίκτυο: Παναγιάς 1 Υδρονομέας 7 ΩΡΕΣ
4 Αρδευτικό δίκτυο: Παρτίρων – Μπαδιάς 1 Υδρονομέας 7 ΩΡΕΣ
5 Αρδευτικό δίκτυο: Άνω Καστελλιανών – Κάτω Καστελλιανών – Φαβριανά – Φιλλίποι, Γαρίπας, Ινίου. 1 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
6 Αρδευτικό δίκτυο: Αρκαλοχωρίου, Καλό Χωριό. 1 Υδρονομέας 6 ΩΡΕΣ
7 Αρδευτικό δίκτυο: Σκινιά (Γεωτρήσεις) 1 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
8 Αρδευτικό δίκτυο: Σκινιά(Φράγμα) 1 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
9 Αρδευτικό δίκτυο: Καραβάδου 1 Υδρονομέας 7 ΩΡΕΣ
10 Αρδευτικό δίκτυο: Κασσάνων-Αυλής 2 Υδρονομείς 8 ΩΡΕΣ
11 Αρδευτικό δίκτυο Νιπιδιτού – Ρουσοχωρίων 2 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
12 Αρδευτικό δίκτυο:  Καστελλίου –Διαβαϊδέ – Καρδουλιανού Λαγού 1 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
13 Αρδευτικό δίκτυο: Αποστόλων-Σμαρίου 1 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
14 Αρδευτικό δίκτυο: Αρχαγγέλου – Ευαγγελισμού, Αγίας Παρασκευής 1 Υδρονομέας 7 ΩΡΕΣ
15 Αρδευτικό δίκτυο: Λιλιανό-Γεράκι Ξερόκαμπος 1 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
16 Αρδευτικό δίκτυο: Γερακίου (Αρμάχα Κάμπος – Γεράκι Κάμπος) 1 Υδρονομέας 7 ΩΡΕΣ
17 Αρδευτικό δίκτυο: Αμαριανού – Μαθιάς 1 Υδρονομέας 7 ΩΡΕΣ
18 Αρδευτικό δίκτυο Πολυθέας – Καρουζανών – Λύττου 1 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
19 Αρδευτικό δίκτυο Κασταμονίτσας – Ασκών 1 Υδρονομέας 7 ΩΡΕΣ
20 Αρδευτικό δίκτυο: Θραψανού– Σαμπά 2 Υδρονομείς 7 ΩΡΕΣ
21 Αρδευτικό δίκτυο Βόνης – Γαλατά – Ζωφόροι 1 Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ
ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1 Αρδευτικό δίκτυο: Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου 4 Επόπτες Υδρονομείς 8 ΩΡΕΣ
2 Αρδευτικό δίκτυο: Δ.Ε. Καστελλίου 2 Επόπτες Υδρονομείς 8 ΩΡΕΣ
3 Αρδευτικό δίκτυο Δ.Ε. Θραψανού 1 Επόπτης Υδρονομέας 8 ΩΡΕΣ

 

 1. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε, με την υπ’ αριθμό 40/2024 απόφαση του, την αρδευτική περίοδο από 01/05/2024 έως και 31/10/2024.

 1. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.  Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο έτος, στην περίπτωση δε, που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, και μέχρι το ανώτατο όριο που κατά τα προεκτεθέντα είναι το 65ο έτος, για την πρόσληψη απαιτείται ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι της Δημοτικής Επιτροπής.

Ειδικά στην περίπτωση πρόσληψης Εποπτών Υδρονομέων σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Β.Δ. 28 Μαρτ./15 Απρ. 1957 (ΦΕΚ Α΄ 60 Α) θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Προκειμένου περί επόπτου υδρονομέων πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεικτικό της 4ης δημοτικού.

 1. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α.  Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α)  Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου (ή πρόεδρου κοινότητας) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β)  Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου (π.χ. απολυτήριο Δημοτικού).

γ)  Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας .

δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

ε) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (Βιβλιάριο Υγείας) και Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ), Βεβαίωση εγγραφής σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (εκτός ΙΚΑ).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής.  Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 1. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από τη Δημοτική Επιτροπή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των αιτήσεων.

 1. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από το Δήμαρχο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής.

 1. Καθήκοντα

Α. Υδρονομέων

Οι υδρονομείς άρδευσης έχουν τις εξής υποχρεώσεις/αρμοδιότητες:

 1. Να μην επιτρέπουν το πότισμα των αγροτεμαχίων όσων καταναλωτών δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού Άρδευσης και τις οδηγίες των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης.
 2. Να φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και δικτύων, τη φύλαξη και προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και την επιμέλεια της καλής λειτουργίας τους.
 1. Σε κάθε γεώτρηση και αντλιοστάσιο θα πρέπει να τηρείται, με ευθύνη των υδρονομέων, βιβλίο επισκέψεων – συμβάντων στο οποίο θα καταγράφεται, τόσο από τους ίδιους όσο και από τυχόν συντηρητές, το ιστορικό κάθε επίσκεψης-συμβάντος, το οποίο και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) Τα προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου (ονοματεπώνυμο – υπογραφή), ακριβής ώρα προσέλευσης – αποχώρησής του από το αντλιοστάσιο (ημερομηνία και ώρα), β) το είδος της εργασίας που παρείχε, γ) Τα τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των αντλιοστασίων και ο χρόνος που παρουσιάστηκαν αυτά και δ) Το είδος και ο ακριβής αριθμός τεμαχίων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε εργασία, καθώς και τα κυβικά νερού που καταναλώνονται από τη μια επίσκεψη έως την άλλη.
 2. Να μεριμνούν, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποκατάσταση των μικρών βλαβών, να ειδοποιούν τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες, να παρευρίσκονται στην αποκατάσταση των βλαβών και να παρέχουν την απαιτούμενη βοήθεια στους τεχνικούς για την ταχύτερη και απρόσκοπτη αποκατάσταση των ζημιών.
 3. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος, να καταγράφουν την καθυστέρηση, ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σ’ αυτήν την κατάσταση.
 1. Να μην απασχολούνται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των καθηκόντων του, εργασίες κατά το ωράριο απασχόλησης τους στην Υπηρεσία.
 2. Να επιλαμβάνονται και να αναφέρουν εγγράφως στην Υπηρεσία και στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης – εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) ημερών από την διαπίστωση του συμβάντος – τυχόν περιστατικά/συμβάντα μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού από καταναλωτές. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ελέγχονται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και εφόσον αποδειχθεί παράβαση καθήκοντος, θα απομακρύνονται άμεσα από τα καθήκοντά τους και θα λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση πρόσληψής τους.
 3. Οι υδρονομείς, με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου αλλά και κατά τη διάρκειά της διαπιστώνουν την ορθή λειτουργία των υδρομέτρων κι όταν ένα υδρόμετρο δεν λειτουργεί σωστά, το φωτογραφίζουν και καταγράφουν την ένδειξη που έχει εκείνη τη στιγμή ακόμη και στην περίπτωση θολότητας και ενημερώνουν την υπηρεσία και την τοπική επιτροπή άρδευσης αλλά και τον καταναλωτή ότι υποχρεούται σε άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του.
 1. Οι υδρονομείς και οι επόπτες είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο και βεβαίωση των πράξεων παράβασης που περιλαμβάνονται στον  κανονισμό Άρδευσης ως αρμόδια ελεγκτικά όργανα βάσει του άρθρο 23.

Β. Εποπτών Υδρονομέων

Οι Επόπτες οφείλουν να συντάσσουν μηνιαία έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, λειτουργία του συστήματος άρδευσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υδρονομέων και να ενεργούν κάθε έλεγχο που θα τους ανατεθεί από την υπηρεσία. Η μη τήρηση των παραπάνω, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο ελέγχεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και δύναται να επισύρει έως και την ποινή της απόλυσης.

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου. Επίσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, από τις 01/04/2024 έως 05/04/2024 και ώρες από 08.00 π.μ. έως 14.00, Διεύθυνση: Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, Τηλ. : 2891340331-315 – 321.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ