25 Μαΐου 2024
08:48
19.31 oC
Υγρασία 48%
GR EN
Άρθρα
Δελτία Τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 για τις Δύο (2) θέσεις στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Αρκαλοχωρίου, και ειδικότερα για την κατηγορία ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για την βαθμολογική τους κατάταξη, ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, βάση της μοριοδότησής τους από την Τριμελή Επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.  2316/2023 Απόφαση Δημάρχου.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι βρίσκονται στον πίνακα διοριστέων, θα κληθούν στη συνέχεια από το Δήμο να υπογράψουν συμβάσεις και να αναλάβουν υπηρεσία στο Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου.

Μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων από την υπηρεσία μας, επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από τους ενδιαφερόμενους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €).