26 Φεβρουαρίου 2024
09:03
11.29 oC
Υγρασία 78%
GR EN
Άρθρα
Δελτία Τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 για τις Δύο (2) θέσεις στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Αρκαλοχωρίου, κατηγορίας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας  και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για την βαθμολογική τους κατάταξη, βάση της μοριοδότησής τους, μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεών τους από την Τριμελή Επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.  2316/2023 Απόφαση Δημάρχου.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι βρίσκονται στους πίνακες διοριστέων, θα κληθούν στη συνέχεια από το Δήμο να υπογράψουν συμβάσεις και να αναλάβουν υπηρεσία στο Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου.

Μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων από την υπηρεσία μας, επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από τους ενδιαφερόμενους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €).