2 Οκτωβρίου 2022
16:06
24.94 oC
Υγρασία 54%
GR EN
Άρθρα
Προκηρύξεις Θέσεων Προσωπικού
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α1) «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας» της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη», στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, που εδρεύει στο χωριό Γαρίπα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας»  

για την υλοποίηση της δράσης: ΔΡΑΣΗ 9.iv.3 : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ (ΝΕΑ)»

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α1) «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας» της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη», στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, που εδρεύει στο χωριό Γαρίπα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
                                      Κωδικός Θέσης        Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας    Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης  Αριθμός

  ατόμων

101 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας

(Για τη στελέχωση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)

Θραψανό Ηρακλείου Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ΔΕ Οδηγών

[Δ΄ (D) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης 1

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΔΜΣΟΚΗ4-ΜΣ7) και την αίτηση από την ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (https://www.minoapediadas.gr), και να την καταθέσουν με όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (koinminoa1@gmail.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας (πρώην Δημαρχείο Θραψανού ,ΤΚ: 70006),   υπόψιν κου Στρατάκη Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 6976219553, 6972220850).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε  δέκα (10) ημέρες  (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων  της Κοινωφελούς Επιχείρησης, στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και στην ιστοσελίδα του Μινώα Πεδιάδας.

(https://www.minoapediadas.gr), καθώς και από την δημοσίευση της παρούσης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς

 Στρατάκης Εμμανουήλ