17 Ιουνίου 2024
15:51
27.68 oC
Υγρασία 31%
GR EN
Άρθρα
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
άνω των ορίων του Ν. 4412/2016
αρ. πρωτ. 25125/27-12-2022

του υποέργου α/α 4
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ»
της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» (κωδ. ΟΠΣ 5074596)
CPV: 16600000-1 «Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα»

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)) για την ανάθεση του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ» (CPV: 16600000-1 «Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα»), με προϋπολογισμό 24.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) κλαδοτεμαχιστών. Η δυναμικότητα του κάθε μηχανήματος θα είναι περίπου 9κ.μ. κλαδεμάτων ανά ώρα εργασίας, υπό συνθήκες συνεχούς τροφοδοσίας.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.minoapediadas.gr).
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 180428 – (www.promitheus.gov.gr) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25/01/2023 και ώρα 15:00μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 31/01/2023 και ώρα 10:00πμ.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233/09-06-2021 (Β’ 2453/2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00€) και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5074596 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Για τη δημοπράτηση του υποέργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2825/20-06-2022 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. (Θραψανό, ΤΚ 70006), μέχρι τις 20/01/2023.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ο Κωδικός ΣΑΕ του υποέργου είναι 2022ΕΠ00210007.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ