17 Ιουνίου 2024
15:48
27.68 oC
Υγρασία 31%
GR EN
Άρθρα
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου ‘‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ‘‘

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
αρ. πρωτ. 24913/19-12-2023

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: EL431/806),
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
‘‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ‘‘
με συνολικό προϋπολογισμό 208.000,01€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Κωδικός NUTS: EL431/806, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, τηλέφωνο: 28913 40400 φαξ: 28913 40417, αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη, Email: dagonaki@minoapediadas.gr, τηλέφωνο: 28913-40406, φαξ: 28913 40417.
2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 205149) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.
3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45210000-2, με τίτλο: Εργασίες κατασκευής κτιρίων’.
4. Τίτλος έργου: «Αντικατάσταση κτιρίου αποθήκης υλικών που καταστράφηκε από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου».
5. Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανέγερση νέου κτιρίου σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου, στο οποίο θα αποθηκεύονται τα υλικά και τα εξαρτήματα ύδρευσης – αποχέτευσης. Το κτίριο θα κατασκευαστεί στο χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του οικισμού Αρκαλοχωρίου.
Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με εσωτερικό εξώστη και φέροντα οργανισμό Οπλισμένου σκυροδέματος. Το κτίριο αποτελείται από δυο λειτουργικά ανεξάρτητες αποθήκες με εισόδους από την ΒΔ όψη. Η συνολική επιφάνεια του ισογείου είναι ίση με 144τ.μ. ενώ το ύψος είναι 5.50μ. Η αποθήκη τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου, νοτιοδυτικά του υφιστάμενου κτιρίου διοίκησης σε απόσταση 10 μέτρων από αυτό.
6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 167.741,94ΕΥΡΩ μη συμπ. ΦΠΑ.
7. Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
9. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην τάξη Α2 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΗΜ.
10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.354,00ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, με προϋπολογισμό κάτω των ορίων. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
13. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός έργου 205149). Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
14. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η 12/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ.
15. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: ορίζεται η 18/01/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
16. Χρηματοδότηση: από πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002) της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4121.33-01/2739/29-11-2021, ΑΔΑ: Ψ7Ι94653ΠΩ-30Ρ απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και από ίδιους πόρους του Δήμου. Το έργο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου υπό τον Κ.Α. 63-7321.001 και η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2023 ανέρχεται σε 150.000,00€.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ