19 Απριλίου 2024
05:04
11.94 oC
Υγρασία 87%
GR EN
Άρθρα
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016

αρ. πρωτ. 1691/17-02-2020

Ο Δήμος Μινώα
Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: GR431/806), 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

‘‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ‘‘,

και με συνολικό προϋπολογισμό 520.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ταχυδρομική
διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Κωδικός NUTS: EL431/806, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr,
δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, τηλέφωνο: 28913 40400 φαξ: 28913 40417, αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, πληροφορίες: Χουλάκη Μαρία, E-mail: houlakim@minoapediadas.gr, τηλέφωνο :. 28913 40414
φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
(αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 88009) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως
προαναφέρεται.

3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45214200-2 “Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια” .

4. Τίτλος έργου:
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων».

5. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στην επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Αρκαλοχώρι, Καστέλλι και Θραψανό και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στην επισκευή  μόνωσης δωμάτων των κτιρίων, καθαίρεση και αποκατάσταση υφιστάμενων σαθρών επιχρισμάτων, αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλόμενων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης, ανακαίνιση υφιστάμενων εξωτερικών  και εσωτερικών χρωματισμών καθώς και χρωματισμών σε νέες επιχρισμένες επιφάνειες, αντικατάσταση ή συντήρηση υφιστάμενων
υδρορροών, αντικατάσταση κουφωμάτων, φεγγίτη οροφής και κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων και επιστρώσεις με δάπεδο quick σε χώρους μπάσκετ και βόλεϊ.

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 419.354,84ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών,
μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ οφείλονται ως ελάχιστες προϋποθέσεις τα παρακάτω, (υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 παρ.1 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019)): δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας  και άνω.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.387,00ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, με προϋπολογισμό κάτω των ορίων.
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

13. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός έργου 88009). Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής

14. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05/03/2020,
ημέρα Πέμπτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00μ.μ.

15. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

16. Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από: Tο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της πρόσκλησης ΙΙ
«Συντήρηση σχολικών κτιρίων» με το ποσό των 66.200,00€ και έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου υπό τον Κ.Α. 61-7331.004, Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης, από τη ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 με το ποσό των 200.000,00€, και έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου υπό τον
Κ.Α. 61-7336.002, Ποσό 33.800,00€  θα διατεθεί από ΣΑΤΑ του Δήμου και έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου υπό τον Κ.Α. 15-7336.005, Το υπόλοιπο ποσό 220.000,00€ θα προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου το επόμενο έτος.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ο Δήμαρχος

 Εμμανουήλ Φραγκάκης