5 Μαρτίου 2024
04:58
13.14 oC
Υγρασία 91%
GR EN
Άρθρα
Προσκλήσεις (OLD)
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)

Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη(μεικτή συνεδρίαση) της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματατης ημερήσιας διάταξης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α 87) και σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), και τα διαλαμβανόμενα στηνυπ’ αριθμόν: 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ.Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/09-04-2022 (ΦΕΚ Β’ 1724): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνοπεραιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.

 Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ : ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ : ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗ (skype, κλπ)

 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης : Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  1 8 / 0 4 / 2 0 2 2  Κ Α Ι  Ω Ρ Α  0 9 : 0 0 Π Μ  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ)

 Προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής , από τουςπροσκεκλημένους αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση, δηλαδή είτε  δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης :Μέχρι την Δευτέρα 18/04/2022 και ώρα 07:30 πμ- Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:stivaktaki@minoapediadas.gr ή- Με sms στα τηλέφωνα 6977237700, 6946246323