19 Απριλίου 2024
04:51
12.02 oC
Υγρασία 87%
GR EN
Άρθρα
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της “Προμήθειας μηχανημάτων έργου και οχήματος Δήμου Μινώα Πεδιάδας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και
οχήματος Δήμου Μινώα Πεδιάδας»

αρ. πρωτ. 1542/13-02-2020

 

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικόδιαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού 240.000,00€ (συμπερ/μένου Φ.Π.Α.24%) με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς
, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται:

α) το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 42425/13-08-2018
απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 78Ζ6465ΧΘ7-3Λ0), που προέρχεται από τη ΣΑΕ 055 Κωδ. ΣΑ 2017ΣΕ05500010, για το ποσό των 190.000,00€ και

β) από ιδίους πόρους (ΣΑΤΑ) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για ποσό 50.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 3η Μαρτίου 2020 του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή τους.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 09/03/2020 και ώρα 10:00πμ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.

3.Συνεταιρισμοί.

4.Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα, όπως αυτά περιγράφονται στην αρ. 4/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που δεν υπερβαίνει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μόνο για το προσφερόμενο τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία καταθέτει προσφορά, χωρίς τη δαπάνη του Φ.Π.Α.

Αναλυτικά το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά τμήμα έχει ως ακολούθως:

α/α

Περιγραφή

CPV

Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής

ΤΜΗΜΑ Α

1

Πυροσβεστικό όχημα

34144210-3

32.258,06€

645,00€

ΤΜΗΜΑ Β 

1

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής

43200000-5

88.709,68€

1.774,00€

ΤΜΗΜΑ Γ

1

Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας mini

43200000-5

40.322,58€

806,00€

ΤΜΗΜΑ Δ 

1

Αναρροφητικό σάρωρθο

34144431-8

32.258,06€

645,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

3.870,00€

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων  που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι εννέα (9) μήνες, από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη τα Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70006, τηλ. 28913 40406, fax: 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος:  Δαγκωνάκη Ζαχαρένια).

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.

   

Ο Δήμαρχος

 Εμμανουήλ Φραγκάκης