5 Μαρτίου 2024
05:26
13.14 oC
Υγρασία 91%
GR EN
Άρθρα
Προσκλήσεις (OLD)
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής δια ζώσης συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση καιλήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α 87)(όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και τις αντικαταστάσεις) και σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), και ταδιαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμόν: 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του ΥπουργείουΕσωτερικών και την ΚΥΑ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/30-04-2022(ΦΕΚ 1882/Β΄): Έκτακτα μέτρα προστασίας τηςδημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

 Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ : ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής τηςσυνεδρίασης :Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 1 6 / 0 5 / 2 0 2 2 Κ Α Ι Ω Ρ Α 9 . 0 0 Π Μ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ(ΚΑΣΤΕΛΛΙ)