19 Απριλίου 2024
06:08
11.52 oC
Υγρασία 86%
GR EN
Άρθρα
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της “Προμήθειας σκυροδέματος”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»

αρ. πρωτ. 1394/11-02-2020

  

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η προμήθεια υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ως προς τους όρους δημοπράτησης.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα το μέγιστο
δώδεκα (12) μηνών το οποίο θα άρχεται από την υπογραφή της οικείας σύμβασης, προκειμένου να διαστρωθούν τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου με ιδιαίτερα εκτεταμένες φθορές.

Συνολικός Προϋπολογισμός Μελέτης: 86.924,00 ΕΥΡΩ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων τετρακοσίων δύο ευρώ (1.402,00 ευρώ).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, τα ποσά των εγγυήσεων συμμετοχής είναι τα εξής :

ΟΜΑΔΑ Α
(Σκυρόδεμα
C16/20): χιλίων εξήντα δύο ευρώ (1.062,00€)       και

ΟΜΑΔΑ Β (Δομικό πλέγμα Τ131) : τριακοσίων σαράντα ευρώ (340,00€).

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής θα είναι μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών των προμηθευτών, ήτοι 300 ημέρες.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία (1) προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε επιμέρους προσφορά ή προσφορές, ανά τμήμα.

Θα πρέπει με τη προσφορά τους να καλύπτουν το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του τμήματος.

Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές επισυνάπτεται ηλεκτρονικά.

Τόπος παράδοσης προμήθειας: όπως περιγράφεται στην οικεία μελέτη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα,
διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της προμήθειας.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70006, τηλ. 28913 40401, fax: 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος:  Σοφία Λιοντάκη), στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, τουλάχιστον (6) έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

 Εμμανουήλ
Φραγκάκης