16 Ιουλίου 2024
15:58
30.48 oC
Υγρασία 33%
GR EN
Άρθρα
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
(αρ. πρωτ. 19947/05-10-2023)

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)), για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» (α.μ. 31/2023) (CPV: 50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, 42122400-4 Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών), με προϋπολογισμό 100.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η συντήρηση και επισκευή βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις γεωτρήσεις και στα αντλιοστάσια ύδρευσης/άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών (υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα, ανταλλακτικά αντλιών και κινητήρων, καλώδια, χαλυβδοσωλήνες, ασύρματος τηλεχειρισμός, ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων αντλιοστασίων και γεωτρήσεων) για την αποκατάσταση των βλαβών.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.minoapediadas.gr).
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 239133 – (www.promitheus.gov.gr) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 9η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00πμ.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ (1.612,00€) και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70006, πληροφορίες: Γενιτσαρίδης Θεόφιλος τηλ. 28913-40403).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ