3 Οκτωβρίου 2023
10:38
20.1 oC
Υγρασία 61%
GR EN
Άρθρα
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Επαναληπτική διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
με συνολικό προϋπολογισμό 255.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).
CPV: 45214200-2, Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
Αρ. πρωτ.16456/06-09-2022

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Κωδικός NUTS: EL431/806, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, Δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, Tηλέφωνο: 28913 40400 Φαξ: 28913 40417 Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, Πληροφορίες: Μαρία Χουλάκη, Email: houlakim@minoapediadas.gr, τηλέφωνο: 28913-40414, φαξ: 28913 40417.
2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 191967) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.
3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45214200-2, Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια.
4. Τίτλος έργου: «Συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων σχολείων».
5. Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση και συντήρηση παιδικών χαρών καθώς και την αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών χώρων σε σχολικές μονάδες του Δήμου, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των μαθητών.
Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:
1.Επιστρώσεις δαπέδων με χυτό συνθετικό τάπητα σε χώρους μπάσκετ και βόλεϊ
2.Τοποθέτηση Πλακιδίων ασφαλείας σε παιδικές χαρές
3.Επισκευή και συντήρηση οργάνων στις παιδικές χάρες
4.Προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων σε παιδικές χαρές και σε γήπεδα σχολικών μονάδων (όπως: ξύλινο σπιτάκι δραστηριοτήτων,τραμπάλα ελατηρίου, εστίες ποδοσφαίρου, στύλοι στερέωσης και φιλέ βόλεϊ, μπασκέτες).
6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 205.645,16ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
7. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
9. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν. 4821/2021), και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), στην Α2 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό δώδεκα ευρώ (4.112,00€)και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Διαδικασία Ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
13. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός έργου 189974).
14. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η 22/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ.
15. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα την αρ. πρωτ. 2910/12-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΟΖ46ΜΤΛ6-ΦΚΥ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ