7 Δεκεμβρίου 2023
08:19
12.7 oC
Υγρασία 76%
Δομή Υπηρεσιών
 • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Νομική Υπηρεσία
 • Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 • Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας
  • Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
  • Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
  • Γραφείο Διαφάνειας
 • Αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
  • Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Γραφείο Τουρισμού
 • Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος
  • Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
  • Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  • Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
 • Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας
  • Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
  • Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
  • Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
 • Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού
  • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
  • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  • Γραφείο παιδίας, Δια Βίου Μαθησηας και Απασχόλησης
  • Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
  • Γραφείο Κ.Α.Π.Η.
  • Γραφείο Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
  • Αποκεντρωμένο Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Καστελλίου
  • Αποκεντρωμένο Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Θραψανού
  • Αποκεντρωμένο Γραφείο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Καστελλίου
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
  • Τμήμα Δημοτική Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
  • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
  • Αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Αρκαλοχωρίου
  • Αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Θραψανού
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης
  • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
  • Τμήμα Ταμείου
  • Αποκεντρωμένο Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Καστελλίου
  • Αποκεντρωμένο Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Θραψανού
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Τεχνικών Έργων
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
  • Τμήμα Άρδευσης
 • Διεύθυνση ΚΕΠ
  • Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
  • Αποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου
  • Αποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΠ Θραψανού