29 Νοεμβρίου 2023
20:51
16.23 oC
Υγρασία 76%
Προσκλήσεις Επιτροπών
Οικονομική Επιτροπή
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 08/09/2023 και ώρα 9.00 π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης), της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α 􀻄 87) (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και τις αντικαταστάσεις) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμόν: 374/Α.Π.: 39135/30.5.2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 Είδος συνεδρίασης και τρόπος διεξαγωγής της: ΕΚΤΑΚΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης : Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  0 8 / 0 9 / 2 0 2 3  Κ Α Ι  Ω Ρ Α  9 . 0 0 Π Μ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ  (ΚΑΣΤΕΛΛΙ)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, επειδή πρέπει να τηρηθούν προθεσμίες και δεν μπορεί να τύχει αναβολής.