5 Μαρτίου 2024
05:40
13.14 oC
Υγρασία 91%
Προσκλήσεις Επιτροπών
Δημοτικό Συμβούλιο
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 18:30

Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμόν: 375/Α.Π.: 39167/02.6.2022 (Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Είδος συνεδρίασης και τρόπος διεξαγωγής της: ΤΑΚΤΙΚΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: ΤΡΙΤΗ, 22-08-2023 / ΏΡΑ 18:30   ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ.