26 Φεβρουαρίου 2024
11:03
15.62 oC
Υγρασία 85%
Προσκλήσεις Επιτροπών
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
24-4-2017,Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Δηµοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ( Δηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου ) την 28η του µηνός Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ µ.µ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).