16 Ιουλίου 2024
14:31
30.06 oC
Υγρασία 30%
GR EN
Αποφάσεις
Α.Δ.Σ. 2024 - 125. Έγκριση έναρξης διαδικασιών για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘΑ6ΩΚ6-ΜΤΚ 11/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 16737 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 121. Συγκρότηση Επιτροπής Πρωτογενή Τομέα και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ52ΚΩΚ6-ΛΛΗ 11/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 16733 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 112. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0ΦΠΩΚ6-Ξ58 11/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 16724 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩ88ΩΚ6-9ΤΑ 05/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 16298 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΕΒΛΩΚ6-ΛΝ0 05/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 16271 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ , ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1626 / 2024 , ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Καθαρισμός χώρων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧ9ΕΩΚ6-ΩΣ0 04/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 16210 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 504