14-07-2021, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 14η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.,

Καλείστε να προσέλθετε στην κεκλεισμένων των θυρών ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 14η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) άρθρο 10 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμόν 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/09.07.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3066): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, επειδή πρέπει να τηρηθεί προθεσμία (έως 16/7/2021)και δεν μπορεί να τύχει αναβολής.