06-11-2019, Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

  Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

                                                           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                Αραβιάκης Κωνσταντίνος