28-09-2020, Πρόσκληση για τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Σας καλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020(Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψηαποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: Δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης: 29 Σεπτεμβρίου 2020,από 11:00 π.μ. μέχρι και 01:00 μ.μ.