26-08-2021, Πρόσκληση για τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αρκαλοχωρίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμόν 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ Β' 3899): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

 

 Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: Με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του     Δημαρχείου Αρκαλοχωρίου (Αρκαλοχώρι)

 

 Για να λάβετε μέρος στην τηλεδιάσκεψη θα ακολουθήσετε το σχετικό σύνδεσμο που θα σας σταλεί με μήνυμα του ηλεκτρονικού   ταχυδρομείου (e-mail) πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.