31-08-2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2020 για τις θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για τη βαθμολογική τους κατάταξη με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάση των προσκομιζόμενων αιτήσεών τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησής τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση των υποψηφίων μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου:minoa@minoapediadas.gr εντός του προβλεπόμενου διήμερου όπως ορίζει η προκήρυξη. Μετά τις αντιρρήσεις των υποψηφίων θα ακολουθήσουν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης.