13-01-2022: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α ໄ87) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ໄ55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ໄ76), και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμόν: 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ αρ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6290): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361/4.1.2022 (ΦΕΚ Β ໄ3). Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, επειδή πρέπει να τηρηθούν προθεσμίες και δεν μπορεί να τύχει αναβολής.

Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ : ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ : ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗ (skype, κλπ)

 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης : Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 4 / 0 1 / 2 0 2 2  Κ Α Ι  Ω Ρ Α  0 9 : 3 0 Π Μ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ)

 Προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ,από τους προσκεκλημένους αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση, δηλαδή είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης :

Μέχρι την Παρασκευή 14/01/2022 και ώρα 07:30 πμ - Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: stivaktaki@minoapediadas.gr ή - Με sms στα τηλέφωνα 6977237700, 6946246323