19-08-2020, Ενημερωτικό σημείωμα Δήμου Μινώα Πεδιάδας προς τους επιτυχόντες του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. Νο 4/2020

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των επιτυχόντων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ Νο 4/2020, που θα προσληφθούν στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, γίνονται γνωστά τα κάτωθι:

 

Α. Οι επιτυχόντες θα πρέπει μόλις παραλάβουν το συστατικό σημείωμα από τον Ο.Α.Ε.Δ:

1. να το αποστείλουν στην υπηρεσία μας (μέσω e-mail ή fax) μέσα σε διάστημα (5) εργάσιμων  ημερών όπως αυτό ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού σε ένα e-mail ως ένα αρχείο ηλεκτρονικά σαρωμένο.

e-mail : minoa@minoapediadas.gr   

fax : 28910 24602 & 28910 29096

τηλ: Μπελενιώτης Νίκος-28913-40321

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι να έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ σε κάθε ωφελούμενο σχετικό συστατικό σημείωμα.

2. Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση και το έντυπο ατομικών στοιχείων που επισυνάπτονται καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται και είναι απαραίτητα για την πρόσληψή τους με βάση την ειδικότητά τους (Κεφάλαιο 6 και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ).

Όλα τα δικαιολογητικά θα στέλνονται σε ένα e-mail συνοδευόμενα από το συστατικό σημείωμα ως ένα αρχείο ηλεκτρονικά σαρωμένο.

Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά (μέσω e-mail,fax), προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά της νόσου COVID-19.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία,θα διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης και επεξεργασίας των δικαιολογητικών των επιτυχόντων ορίζεται στο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του συστατικού σημειώματος στην υπηρεσία μας, όπως αυτό ορίζεται από την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Συνημμένα βρείτε την υπεύθυνη δήλωση, το έντυπο προσωπικών ατομικών στοιχείων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.