10-09-2019, ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07.

                                                                  ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1.1.2013 σύμφωνα με τις περιπτ. 1 και 2 της υποπαρ. ΣΤ. 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α΄).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (ΦΕΚ 721/Β΄/29-03-2013), όπως έχει τροποποιηθεί με τα (ΦΕΚ 721/τ. Β΄/29-03-2013, (ΦΕΚ 2940/τ. Β΄/29-08-2017) και (ΦΕΚ 1668/τ. Γ΄/14-05-2019).

4.Την υπ’ αριθ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας».

5.Την υπ’ αριθ. 37/οικ.21097/28-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 Τεύχος Α΄), σε θέματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α».

6.Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαρ. ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 Τεύχος Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

7.Την ανάγκη επικουρίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

8.Την, με αριθ. 12106/09-09-2019, Βεβαίωση πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων Ειδικών Συνεργατών.

Γνωστοποιεί

την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών, απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, με γνώσεις και εμπειρία σε τεχνικά θέματα, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δε μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στο Αρκαλοχώρι και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) δηλ. :
  • Ότι έχουν την Ελληνική ιθαγένεια
  • Ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης λόγω ποινικής καταδίκης ή απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης.
  • Η εκπλήρωση (προκειμένου για άνδρα) των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή του.
  • Ότι είναι υγιείς και έχουν φυσική καταλληλότητα.
  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Πολιτικού Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού.
  3. Πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

5. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν του μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά , αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο, ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Πατρίς», να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ