15-05-2020, Πρόσκληση για τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Σας καλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης:   Δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης: Τρίτη 19 Μαΐου 2020,  από 09:45 π.μ. μέχρι και 11:55 π.μ.