06-07-2020, Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00 στο Αρκαλοχώρι

Σας καλούμε, σε τακτική δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 08η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Αρκαλοχώρι, στην αίθουσα συνεδριάσεών του (εντός του Εκθεσιακού Κέντρου Αρκαλοχωρίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87), του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄ 1869) και της παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄ 1988), για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: