04-09-2020, Πρόσκληση για τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020

Σας καλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης:Δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης:Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020,από 02:00 μ.μ. μέχρι και 04:00 μ.μ.

 

 Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης:
Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020,
από 02:00 μ.μ. μέχρι και 04:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης:Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020,από 02:00 μ.μ. μέχρι και 04:00 μ.μ.

Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι αποστέλλουν τις ψήφους τους (μία για κάθε θέμα και εφόσον επιθυμούν, σύντομη ερμηνεία της ψήφου), την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα από 02:00 μ.μ. μέχρι 04:00 μ.μ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email) sifakis@minoapediadas.gr, στέλνουν, επίσης, τυχόν άποψη ή και πρόταση τους. Το ίδιο ισχύει και για τους προέδρους συμβουλίου κοινότητας ή τους προέδρους κοινότητας για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητα τους.