23-08-2017, «Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το Νέο LEADER 2014-2020 για την περιοχή Μεσαράς»

 

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου αποτέλεσε την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου για την εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER, για τις τρεις τελευταίες προγραμματικές περιόδους. Τα τοπικά προγράμματα LEADER που υλοποίησε είχαν απόλυτη επιτυχία και έχει καταφέρει να συμβάλλει με επιτυχία στην αναπτυξιακή στρατηγική στην περιοχή του Ηρακλείου.

Με την από 12/12/2016 με αρ. πρωτ. 3206 Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 4111/Β/2016) εγκρίθηκαν δύο προγράμματα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου για το Νομό Ηρακλείου:

  • ένα πολυταμειακό, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) με συνολική Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 11.050.000€, ως εξής: 8.900.000€ από το ΕΓΤΑΑ και 2.150.000€ από το ΕΤΘΑ, και αφορά την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, εκτός της περιοχής του κόλπου της Μεσαράς, και
  • ένα μονοταμειακό ΕΤΘΑ με εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη ύψους 3.950.000€, που αφορά στην περιοχή του κόλπου της Μεσαράς.

Συνολικά, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου θα διαχειριστεί 15εκ.€ Δημόσια Δαπάνη με συνολικό προϋπολογισμό περίπου στα 25εκ.€.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δημοσίευσε στις 6/07/2017 νέα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων σε περιοχές της χώρας που δεν έχουν ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα LEADER (ΕΓΤΑΑ). Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής θα υποβάλει μία νέα πρόταση για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από ΥΠΑΑΤ και θα αφορά στην περιοχή της Μεσαράς, η οποία είναι και η μόνη περιοχή του Νομού Ηρακλείου που δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα με δράσεις γεωργικού ταμείου, αλλά μόνο για δράσεις αλιείας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα αφορά στις εξής περιοχές:

ΤΟΠΙΚΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020

ΕΚΤΑΣΗ (km2)

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

69,87

809

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

69,87

809

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου

ΟΡΕΙΝΗ

7,99

164

Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου

 

3,32

103

Τοπική Κοινότητα Βασιλικής

ΟΡΕΙΝΗ

19,84

236

Τοπική Κοινότητα Μιαμούς

ΟΡΕΙΝΗ

38,72

306

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

205,57

10031

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ

109,3

2236

Τοπική Κοινότητα Αληθινής

 

5,27

142

Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου

ΟΡΕΙΝΗ

25,40

579

Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων

ΟΡΕΙΝΗ

63,30

454

Τοπική Κοινότητα Πόμπιας


15,33

1.061

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

96,27

7795

Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου

 

27,54

5.746

Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου

 

10,08

550

Τοπική Κοινότητα Κλήματος

 

13,02

250

Τοπική Κοινότητα Λαγολίου

 

5,07

54

Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου

ΟΡΕΙΝΗ

18,16

435

Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων

 

22,40

760

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

275,44

10.840,00

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.643,12

305.490

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

8.341,51

623.065,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

132.049,00

10.816.286,00

Το «CLLD» (COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT, που σημαίνει «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)), είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στο σχεδιασμό της αναπτυξιακής στρατηγικής από τον ίδιο τον τοπικό πληθυσμό  (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»), η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα LEADER και θα εφαρμοστεί και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό, οι περιοχές παρέμβασης του προγράμματος, το εταιρικό σχήμα των Ομάδων Τοπικής Δράσης που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα και οι Επιτροπές Διαχείρισης των Προγραμμάτων αυτών, αποτέλεσαν αντικείμενο διαβούλευσης με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους του Νομού, υπηρεσιακούς παράγοντες και φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων αλλά και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιπλέον, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου για την ευρεία ενημέρωση των φορέων και του τοπικού πληθυσμού, θα διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις εντός Σεπτεμβρίου υπό τον τίτλο «Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί». Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες ενημέρωσης. Οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός  έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για την περιοχή παρέμβασης και το εταιρικό σχήμα, όσο και για το επενδυτικό τους ενδιαφέρον.