15-02-2021 Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 16η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 16η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αραβιάκης Κωνσταντίνος