27-01-2020,Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 31η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον Ευαγγελισμό Καστελλίου (έδρα του Δήμου) στην αίθουσα της ενορίας

Σας καλούμε, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31ηΙανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον Ευαγγελισμό Καστελλίου (έδρα τουΔήμου) στην αίθουσα της ενορίας για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιαςδιάταξης: