1-10-2015,Ανακοίνωση για τα πιστοποιητικά απόσταξης στεμφύλων

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος εκδίδει Πιστοποιητικά Απόσταξης Στεμφύλων για παραγωγούς οι οποίοι διαθέτουν αμπέλια εκτάσεως συνολικά κάτω του ενός (1) στρέμματος.Οι παραπάνω δικαιούχοι μαζί με την αίτησή τους υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ο παραγωγός ότι έχει μόνο την έκταση που δηλώνει στην αίτηση που μαςυποβάλει.

2. Δήλωση Καλλιέργειας – Εκτροφής 2015 στην οποία έχει δηλωθεί το σχετικό αμπελοτεμάχιο.

* Για παραγωγούς με εκτάσεις μεγαλύτερες του ενός (1) στρέμματος θα απευθύνονται στην Δ/νση Γεωργίας (Πλαστήρα 100 ΗράκλειοΚρήτης)