14-08-2013,Πρόσκληση Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Aρχαγγέλου

Πρόσκληση  Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής ΚοινότηταςΑρχαγγέλου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου,που θα διεξαχθεί στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Αρχαγγέλου (πουβρίσκεται στον οικισμό του Αρχαγγέλου) στις 21 του μηνός Αυγούστου τουέτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψηαποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τιςσχετικές διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), ήτοι:

1. Διατύπωση προτάσεων στα πλαίσια της κατάρτισης του τεχνικούπρογράμματος – ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014 του Δήμου μας.

Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΑρχαγγέλουΦαρσαράκη – Συριγωνάκη Ειρήνη