8-02-2016,Ανακοίνωση για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

      Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δήμου Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει ότι: σύμφωνα με το νόμο 2130/1993 ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας, να υποβάλλει στο δήμο που βρίσκονται τα ακίνητα δήλωση ακινήτων για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας.

     Για τα επόμενα έτη δήλωση υποβάλλεται μόνο για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και εντός διμήνου από της μεταβολής. Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση όπως ορίζεται από τις παραγράφους 5 & 15 του άρθρου 24 του νόμου 2130/93.

    Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.25/1975 ως εξής: «Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής».

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ από 15-2-2016 έως 13-05-2016 στα Γραφεία Προσόδων και Περιουσίας των Δημοτικών Ενοτήτων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

1. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ήτοι:

α) πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών,

β) κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών να προσέρχονται για τη δήλωσή τους.

2. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους, μετά τη διακοπή παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας στα ακίνητά τους, να προσέρχονται για να δηλώσουν την εν λόγω διακοπή, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση της ΔΕΗ / ΔΕΔΔΗΕ.

  Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται, να προσκομίσουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του τέλους καθαριότητας.

  Επισημαίνεται ωστόσο σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 2856/20-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ότι:

1. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Δήμο και από την ημερομηνία υποβολής τους, ώστε να συντρέχει η δυνατότητα ελέγχου από τον Δήμο του κατά πόσο το ακίνητο πράγματι δεν χρησιμοποιείται.

2. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επανασύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ ο πολίτης πρέπει να προσκομίσει στη ΔΕΗ σχετική βεβαίωση από το Δήμο, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή χρέωση των τελών όπως ορίζονται από τους νόμους 25/1975, 1080/1980, 2130/1993 (όπως ισχύουν).

     Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσόδων και Περιουσίας:

  • στο Αρκαλοχώρι 2891340322-23 (κα. Κυριακάκη Άννα και κ. Κυριακάκη Ζαχαρία),
  • στο Καστέλλι 2891340134 (κα. Στιβακτάκη Αικατερίνη) και
  • στο Θραψανό 2891340405 (κα. Βασιλάκη Μαρία)

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ζητούµενα  δικαιολογητικά:
Για τα κτίσµατα :

1. Βεβαίωση ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και σε περίπτωση διακοπής ακριβής ηµεροµηνία διακοπής  από τη ∆ΕΗ .

2. Συµβόλαιο ιδιοκτησίας (αγοράς, γονικής παροχής, αποδοχή κληρονοµιάς κ.λ.π.) .

3. Οικοδοµική άδεια.

4. Κάτοψη µε βεβαίωση και σφραγίδα µηχανικού  για το καθαρό εµβαδόν (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που το εµβαδόν του ακινήτου ή πιθανών των παρακολουθηµάτων του ακινήτου δεν αναφέρονται στο υπάρχον συµβόλαιο.

5. Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες τα πλήρη στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ΑΦΜ, Α∆Τ, ποσοστό συνιδιοκτησίας ).

6. Αν πρόκειται για νεοαναγειρόµενη οικοδοµή, την οικοδοµική άδεια µε την τελευταία σφραγίδα της Πολεοδοµίας.

7.  Σε περίπτωση που κάποιοι χώροι έχουν περαιωθεί µε τον Ν. 3843/2010 ή έχουν νοµιµοποιηθεί µε το Ν. 4178/2013 οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις  παραπάνω ενέργειες.

 Για τα οικόπεδα

1.  Αντίγραφο εντύπου Ε9 οικ. έτους 2005 και τροποποιήσεις που τυχόν που επήλθαν .

2.  Συµβόλαιο ιδιοκτησίας  ή Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα .

Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ο δηλών θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση µε επικυρωµένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δηµόσια αρχή και φωτοαντίγραφο της Α.Τ. και του εκκαθαριστικού της εφορίας του ιδιοκτήτη.  Το ίδιο ισχύει και αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες και προσέλθει μόνο ο ένας εξ’ αυτών.

     Παρακαλούνται οι δημότες για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, πριν την προσέλευσή τους στην Υπηρεσία µας να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα µας  για την ενδεχόμενη – κατά περίπτωση – προσκόμιση επιπλέον και συγκεκριμένων δικαιολογητικών.