9/6/2011,Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση για συνεδρίαση

 

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ.  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Καστελλίου για να εξετάσομε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)     

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας για την εκτέλεση του έργου: Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμού Σμαρίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

2)    

 Υποβολή νέου επιχειρησιακού σχεδίου μερικής απασχόλησης (Ν. 3250/04, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/2007 και την Α.Π. 24996/2007 εγκύκλιο) στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός αιτούμενων ειδικοτήτων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

3)    

Έγκριση και εφαρμογή των Εγχειριδίων διαδικασιών – Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α, Β και Γ, που θα καλύπτει τις υπηρεσίες – όργανα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

4)    

Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου κ.α. 30-6112.002 με τίτλο «Αμοιβές Τεχνικών Συμβούλων για το πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

5)    

Έγκριση υπογραφής σύμβασης του Δήμου με την 133 Σμηναρχία Μάχης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

6)    

Πρόταση χρηματικής αποζημίωσης Προέδρου και μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

7)    

Παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Θραψανού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

8)    

Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

9)    

Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) του Φο.Δ.Σ.Α. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

10)              

Ορισμός εκπροσώπων του Α’/θμιου και Β’/θμιου Συμβουλίου Επιθεωρήσεων θεάτρου και κινηματογράφου. Εισηγητής: ο δ.σ. κ. Καλογεράκης Γεώργιος.

11)  

 Πρόσληψη προσωπικού υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2011. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

12)              

Έγκριση υποβολής πράξης με τίτλο «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 και έγκριση σχετικών μελετών:

* Ιατρικός εξοπλισμός Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου (α.μ. 21/2011), πρ/σμού 114.300,00 €.

* Ιατρικός εξοπλισμός Αγροτικού Ιατρείου Σκινιά (α.μ. 22/2011), πρ/σμού 21.530,00 €.

Εισηγητής: ο δ.σ. κ. Χρονάκης Αντώνιος.

13)              

Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, σε κοινωνική δράση, για λογαριασμό της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αρκαλοχωρίου. Εισηγητής: ο δ.σ. κ. Χαρουλάκης Νικόλαος.

14)              

Εξέταση αίτησης υπαλλήλων του Δήμου. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

15)              

Έγκριση επιστροφής ποσού στην Αποστολάκη Αικατερίνη του Κων/νου. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

16)              

Διαγραφή χρέωσης από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

17)              

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία αγροτικών οδών» (α.μ. 16/2011). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

18)              

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού στον Πατσίδερο» (α.μ. 47/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

19)              

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις μεταξύ οδών Ελ. Βενιζέλου, Σάββα Πέππα και Γρηγορίου Έ Δήμου Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 01/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Γρηνάκης Γεώργιος