Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018(Καστέλλι)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
(Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).