Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πουθα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).- Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα επειδή πρέπει να τηρηθούν προθεσμίες [αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τεύχος Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών και δεν μπορεί να τύχει αναβολής.